Rule for Organic Liquids Distribution - Fact Sheet